Tam Metin Yazım İlkeleri

 

Kongreye tam metin gönderilen ve kabul edilmesi halinde bildiri kitabında tam metin olarak basılması istenilen çalışmalar 20 sayfayı aşmayacak şekilde aşağıdaki formata göre hazırlanmalıdır.

Başlık: Kısa öz ve çalışmayı yansıtacak şekilde hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalıdır.

Özet: Çalışmada 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde hem Türkçe hem İngilizce verilmeli ve en az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır.

Giriş ve Çalışmanın Amacı:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve):

Bu kısımda, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Tasarım ve Yöntem:

Çalışmanın yöntem kısmında;

  • Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);
  • Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);
  • Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);
  • Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;
  • Anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;
  • Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;
  • Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Bulgular ve Tartışma:

Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar:

Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

Kullanılan Kaynaklar:

Çalışmada yararlanılan kaynaklar Bildiri Yazımı Şekilsel Kurallarına uygun şekilde çalışmanın sonunda verilmelidir.